مجله فانی کول

تفریح و سرگرمی

۷ مطلب در اسفند ۱۳۹۵ ثبت شده است

معنی اسم اعظم

اَعظم :    (عربی) 1- بزرگ، بزرگتر، بزرگترین، بزرگوار، بزرگوارتر؛ 2- از صفات خدوند.

موافقین ۰ مخالفین ۰
فان گردی

تعبیر خواب عید

دیدن اعیاد در خواب خوب است و معبران برای اعیاد مذهبی هر یک تعبیر خاصی نوشته اند. اگر در خواب ببینید عید است و شما گریه می کنید از غم و اندوه نجات می یابید و گشایش در زندگیتان پدید می آید.

موافقین ۰ مخالفین ۰
فان گردی

تعبیر خواب خروس

سال خروس؛ خروس منادی و بشیر است. ندای خیر و خوبی و صلح و نیکی سر می دهد و بشارت می آورد و شادی می آفریند، از حضرت رسول اکرم _ ص _ روایت می کنند که …
موافقین ۰ مخالفین ۰
فان گردی

معنی اسم آراز

آراز :  (ترکی) 1- ارس؛ 2- (اَعلام) قهرمان منسوب به طایفه‌ی آس. + ن.ک. آراس، 1-
موافقین ۰ مخالفین ۰
فان گردی

معنی اسم آراد

آراد : 1- (اَعلام) (در آیین زرتشتی) نام فرشته‌ی موکل بر دین و تدبیر امور و مصالحی که به روز آراد متعلق است، روز بیست و پنجم ماه شمسی به نام اوست؛ 2- (در پهلوی) آرای، آراینده.
موافقین ۰ مخالفین ۰
فان گردی

معنی اسم اطلس

اطلس :   (معرب از یونانی) 1- پارچه‌ی ابریشمی، پرنیان، دیبا، ابریشم گران‌بها؛ 2- (در نجوم) فلک نهم، فلک اطلس.
موافقین ۰ مخالفین ۰
فان گردی

تعبیر خواب خواستگار داشتن

دیدن خواستگاری در خواب تقریبا تعبیری همانند عروسی دارد در مورد خواستگاری رفتن در خواب تعبیرهای زیر معتبر است:
موافقین ۰ مخالفین ۰
فان گردی