چپاول و تاراج و یغما و غارت یک تعبیر دارند. در مورد تعبیر چپاول به حرف ـ ت ـ و کلمه تاراج نگاه کنید.