آبتین : (اَعلام) (= آپتین و آتبین)، ( آتبین. نام پدر فریدون پادشاه پیشدادی