ارمغان :    (ترکی) تحفه‌ای که از جایی دیگر برند، سوغات، ره آورد.