باوان :    (کردی) 1- خانه‌ی پدری؛ 2- جگر گوشه و عزیز.