ثَمره :    (عربی) 1- میوه؛ 2- (به مجاز) نتیجه و حاصل.