خرامان : دارای حالت خرامیدن، در حال خرامیدن، به آهستگی و با ناز.