دانیار :    (اَعلام) (= ودانوش) نام شخصی در داستان وامق و عذرا.