فاطمه‌سما :    (عربی) از نام‌های مرکب،   فاطمه و سما.