فاطمه‌سیما :    (عربی) از نام‌های مرکب،   فاطمه و سیما.