فاطمه عَذرا :    (عربی) از نام‌های مرکب،   فاطمه و عَذرا.