ماهِد :    1- گسترنده، گستراننده؛ 2- نامی از نامهای باری تعالی.