نافع :    (عربی) 1- سود رساننده، سودمند، مفید؛ 2- از صفات و نام‌های خداوند.