نامجور :    1- (به مجاز) نامدار، مشهور؛ 2- (در قدیم) جویای آوازه و شهرت.