وَجیه‌الله :    (عربی) ویژگی آن‌که در نزد خداوند دارای قدر و منزلت و محبوبیت است.