وَدود :    1- از نام‌ها و صفات خداوند؛ 2- (در قدیم) بسیار مهربان.