وَسیم :    (عربی) (در قدیم) دارای نشان (زیبایی)، زیبا.