کازیوه :    (کردی) سپیدی صبح که همه افق را فرا گیرد.